The IOGKF Dojo Kun was writen by Morio Higaonna Sensei

礼儀を重んずること
Hitotsu - Reigi o omonzuru koto.
Respect others

勇気を養うこと
Hitotsu - Yūki o yashinau koto
Be courageous

伝統空手道を守り日々の鍛錬を怠らず常に研究 工 夫をすること
Hitotsu - Dentō karate o mamori hibi no tanren o okotarazu tsuneni kenkyū kufū o suru koto
Practice daily and protect traditional karate-do

心身を錬磨し剛柔流空手道の真髄究めること
Hitotsu - Shinshin o renma shi Gōjū-Ryū Karate no shinzui o kiwameru koto.
Train your mind and body

不撓不屈の精神を養うこと
Hitotsu - Futō fukutsu no seishin o yashinau koto
Never give up