O Dojo Kun da IOGKF foi escrito pelo Sensei Morio Higaonna

礼儀を重んずること
Hitotsu - Reigi o omonzuru koto.
Respeitar os outros

勇気を養うこと
Hitotsu - Yūki o yashinau koto
Ser corajoso

伝統空手道を守り日々の鍛錬を怠らず常に研究 工 夫をすること
Hitotsu - Dentō karate o mamori hibi no tanren o okotarazu tsuneni kenkyū kufū o suru koto
Praticar diariamente e proteger o Karate-Do tradicional

心身を錬磨し剛柔流空手道の真髄究めること
Hitotsu - Shinshin o renma shi Gōjū-Ryū Karate no shinzui o kiwameru koto.
Treinar a mente e o corpo e esforçar-se por alcançar a essência do Goju-Ryu Karate-Do

不撓不屈の精神を養うこと
Hitotsu - Futō fukutsu no seishin o yashinau koto
Nunca desistir ou dar-se por vencido